Mentiuni legale - Pleiada Boutique Hotel Iasi
image

Mentiuni legale

PLEIADA BOUTIQUE HOTEL implicit www.hotelpleiada.ro îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.

Nici o informaţie prezenta pe acest site nu va fi considerată drept oferta de produse sau servicii în general şi produse imagistice în special, venind din partea PLEIADA BOUTIQUE HOTEL. Acest site nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la nici un domeniu de activitate, informaţiile conţinute nefiind un fundament pentru investiţii, iniţierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau orice alte decizii. Astfel PLEIADA BOUTIQUE HOTEL nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Deşi obiectivul nostru este de a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, compania nu poate garanta că prezenţele pagini nu conţin erori, cu toate că compania va depune toate diligentele pentru remedierea acestora. Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze oricare din angajaţii PLEIADA BOUTIQUE HOTEL pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente.

Forma şi conţinutul paginii web întocmite de PLEIADA BOUTIQUE HOTEL sunt protejate prin copyright. PLEIADA BOUTIQUE HOTEL deţine copyright-ul şi toate drepturile de protecţie a serviciilor. Copierea informaţiilor sau datelor, utilizarea textelor sau a fragmentelor de texte sau imagini, sau procesarea sau modificarea părţilor paginii web sub orice altă formă sunt interzise fără aprobarea iniţială scrisă a PLEIADA BOUTIQUE HOTEL. PLEIADA BOUTIQUE HOTEL îşi rezervă drepturile de reproducere sub orice formă, în particular sau în formă printata, electronică sau prin orice alt mijloc media.

Terţilor furnizori nu li se permite să faciliteze accesul de la alte pagini web la o pagină web întocmită de PLEIADA BOUTIQUE HOTEL (de exemplu, prin intermediul unui hyperlink sau alt link) sau să păstreze conţinutul paginii web a PLEIADA BOUTIQUE HOTEL pentru utilizarea lui ulterioară fără aprobarea prealabilă. Toate informaţiile de pe pagină web întocmită de PLEIADA BOUTIQUE HOTEL au fost cercetate şi verificate cu atenţie de către PLEIADA BOUTIQUE şi/sau terţi. Deoarece informaţiile se pot modifica oricând, nu se poate acorda nici o garanţie cu privire la acurateţea, caracterul complet sau actual al informaţiilor furnizate. Prin urmare, PLEIADA BOUTIQUE HOTEL nu este responsabilă legal pentru nici o pierdere sau pagubă cauzate de informaţii eronate.

Cu scopul de a vă răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor dumneavoastră putem culege prin intermediul acestui site informaţii care vor face scopul unei stocări şi prelucrări electronice. Putem de asemenea să înregistrăm “cookies” în calculatorul dumneavoastră. Un “cookie” înregistrează informaţii relative la navigarea dumneavoastră pe site-ul nostru (pagini vizitate, dată şi ora de vizitare) şi poate fi consulat de către noi când veţi reveni pe site-ul nostru. Pentru a vă opune înregistrării de “cookies” trebuie să setaţi programul dumneavoastră de navigat astfel încât să nu accepte “cookies”.

Orice persoană care vizitează site-ul www.hotelpleiada.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal companiei îşi manifesta acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către PLEIADA BOUTIQUE HOTEL în vederea efectuării de studii de piaţă sau transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către companie a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate PLEIADA BOUTIQUE HOTEL (a se vedea pagina Contact din site).

PLEIADA BOUTIQUE HOTEL va păstra confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile legale competente.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) dispuneţi de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: mai 2018

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale proprietarului site-ului hotelpleiada.ro, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet hotelpleiada.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

A: În scopul încheierii și executării contractelor – conform art 6 alin 1 lit. b din DGPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii și executării contractului. Pentru a putea să îți oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracater personal care îți aparțin

Furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră poate avea drept efect imposibilitatea initierii relatiilor contractuale.

B: În scopul scopul îndeplinirii unor obligații legale – conform art 6 alin 1 lit c din GDPR,pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale inclusiv în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplinii obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportarea către autoritățile fiscale.

C: În scopul de marketing – conform art 6 alin 1 lit a din DGPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele cu caracater personal vor fi utilizate cu scopul de a îți transmite mesaje de marketing: oferte personalizate, mesaje pentru evaluarea serviciilor după sejur, felicitări de sărbători sau zi de naștere, noutăți de pe blog, invitații la evenimente.

D: În scopul obiectului nostru de activitate – conform art. 6 alin. 1, lit a din DGPR pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astel te putem contacta sau transmite datele cu caracter personal în scopul realizării obiectului de activitate Te vom contacta ori de câte ori vom considera că datele furnizate în momentul înregistrării unei rezervări în cadrul hotelului noastru sunt incomplete sau pentru a ne confirma menținerea rezervării , până la  momentul încheierii formalităților de cazare.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al proprietarului hotelpleiada.ro de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, proprietarul hotelpleiada.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, proprietarul hotelpleiada.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină hotelpleiada.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către hotelpleiada.ro prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către hotelpleiada.ro  pot fi transferate în afara României cu titlu de exceptie, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Orice decizie de a transfera date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene va fi supusă, anterior transferului și în timp util, unei analize din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal. Astfel, transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face:

În temeiul unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție;

 

În baza unor garanții adecvate oferite de AUTO GAS S.R.L. (punct de lucru Pleiada Boutique Hotel&Spa) sau persoana împuternicită a AUTO GAS S.R.L. (punct de lucru Pleiada Boutique Hotel&Spa).

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către hotelpleiada.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea hotelpleiada.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către hotelpleiada.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
   acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, hotelpleiada.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către [deținătorul website-ului] către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al hotelpleiada.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care hotelpleiada.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Cererile repetate de ștergere, cererile nefondate sau excesive for fi taxate cu 10 Euro per request. Request înseamna fiecare bifare din pagina dedicată unde vă puteți urmări înregistrările pe site.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@hotelpleiada.ro
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link.

POLITICA PRIVIND FIȘIERELE COOKIES

Ultima actualizare: mai 2018

1. Introducere
Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet hotelpleiada.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către proprietarul hotelpleiada.ro în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului și conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:
Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către proprietarul hotelpleiada.ro, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, proprietarul hotelpleiada.ro poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;

4. Care este durata de viață a cookie-urilor?
Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către proprietarul hotelpleiada.ro, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook, etc.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:
Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
d. Cookie-uri de înregistrare;
e. Cookie-uri pentru publicitate;
f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

a. Cookie-uri de performanță
Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor
Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

d. Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

e. Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

8. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile
În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Utilizator: Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu aceste menţiuni.